Hertz arhitektur

#21 Organiziranost arhitektov v Sloveniji: primer ZAPS

Radio Študent, Hertz arhitektur #21, 2017: 30 minutna radijska oddaja. Organiziranost arhitektov v Sloveniji: primer ZAPS.

https://radiostudent.si/kultura/hertz-arhitektur/hertz-arhitektur-21