Hertz arhitektur

#19 Modernost, arhitektura, posthistoire

Radio Študent, Hertz arhitektur #19, 2017: 30 minutna radijska oddaja. Modernost, arhitektura, posthistoire.

https://radiostudent.si/kultura/hertz-arhitektur/hertz-arhitektur-19