Hertz arhitektur

#10 Arhitektura v literaturi: Dostojevski

Radio Študent, Hertz arhitektur #10, 2016: 30 minutna radijska oddaja. Arhitektura v literaturi: Dostojevski.

https://radiostudent.si/kultura/hertz-arhitektur/hertz-arhitektur-10